Polityka prywatno艣ci

MORE SPORT dok艂ada wszelkich stara艅, aby dotycz膮ce Pa艅stwa informacje pozostawa艂y prywatne. W zwi膮zku z tym, publikujemy dokument wyja艣niaj膮cy zasady oraz spos贸b gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o uczestnikach wyjazd贸w organizowanych przez MORE SPORT. Prosimy o uwa偶ne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatno艣ci oraz sposobu wykorzystania Pa艅stwa danych osobowych.

Jakie przepisy reguluj膮 kwestie danych osobowych?

Prywatno艣膰, poufno艣膰 i bezpiecze艅stwo Pa艅stwa danych s膮 dla nas bardzo wa偶ne. Dlatego chronimy je z zachowaniem odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, przetwarzamy w zakresie nie wi臋kszym ni偶 jest to niezb臋dne, zawsze w konkretnym celu i z dba艂o艣ci膮 o ich aktualno艣膰, rzetelno艣膰 i prawdziwo艣膰. Od dnia 25 maja 2018 roku obowi膮zuj膮 przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W zwi膮zku z tym, w naszej Polityce prywatno艣ci chcieliby艣my poinformowa膰 o tym, jak przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe spe艂niaj膮c r贸wnocze艣nie nasze obowi膮zki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MORE SPORT Magdalena Sutkowska-Zaga艂a z siedzib膮 w Gliwicach, przy ul. Zawiszy Czarnego 5R, 44-100 Gliwice, wpisan膮 do Ewidencji Organizator贸w Turystyki i Po艣rednik贸w Turystycznych pod numerem 808.

Jak si臋 z nami kontaktowa膰 w sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi?

W sprawie ochrony danych osobowych mo偶na si臋 ze nami skontaktowa膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.zagala@moresport.pl

W jakim celu zbieramy dane osobowe i na jakiej podstawie?

Dane osobowe s膮 przetwarzane w celach:

 • nawi膮zania kontaktu przed zawarciem umowy ((podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), Odpowied藕 na pytania kierowane do nas przez Pa艅stwa poprzez e-mail wskazany na stronie internetowej. Przetwarzamy w贸wczas tylko niezb臋dne dane, aby podj膮膰 kontakt ze zidentyfikowanym nadawc膮 wiadomo艣ci, czyli zasadniczo nie wi臋cej ni偶 imi臋, nazwisko i adres e-mail.
 • obs艂ugi rezerwacji 鈥 przetwarzamy wtedy Pa艅stwa dane przesy艂ane poprzez formularz zg艂oszeniowy zamieszczony na stronie internetowej. Dzia艂amy wtedy w oparciu o Pa艅stwa dobrowolnie wyra偶on膮 zgod臋 przed przes艂aniem formularza korzystaj膮c z odpowiedniej
 • funkcjonalno艣ci naszej strony internetowej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy w贸wczas Pa艅stwa dane niezb臋dne do przygotowania dla Pa艅stwa umowy.
 • realizacji umowy o 艣wiadczenie us艂ug turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia) w tym do udokumentowania jej wykonania i rozlicze艅 z ni膮 zwi膮zanych (np. wystawienie faktury) jak r贸wnie偶 do naszego bie偶膮cego kontaktu w zwi膮zku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interes贸wadministratora danych tj. marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w i us艂ug oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Je艣li wspominany marketing odbywa si臋 poprzez wiadomo艣膰 e-mail lub sms – dzia艂amy zawsze na podstawie Pa艅stwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepis贸w Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne. R贸wnie偶 na podstawie takiej zgody przesy艂amy Pa艅stwu nasz elektroniczny i bezp艂atny Newsletter. Wyra偶ona przez Pa艅stwa zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili wycofana bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
  • prowadzimy stron臋 internetow膮 i konta na portalach spo艂eczno艣ciowych naszej firmy i w oparciu o Pa艅stwa zgod臋 w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego, przetwarzamy Pa艅stwa wizerunek i g艂os zarejestrowane na zdj臋ciach i filmach wykonanych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem przez nas us艂ug na Pa艅stwa rzecz. Zgoda ta mo偶e by膰 w ka偶dej chwili wycofana bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.W zwi膮zku z prowadzeniem przez nas profili w mediach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) mo偶emy tak偶e przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe jako U偶ytkownik贸w takich medi贸w, w przypadku odwiedzania przez Pa艅stwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalno艣ci tych medi贸w. Podstaw膮 do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych 鈥 polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu spo艂eczno艣ci zwi膮zanej z t膮 mark膮 poprzez posiadanie profilu s艂u偶膮cego do informowania o naszej aktywno艣ci, promowania wydarze艅, us艂ug i produkt贸w, a tak偶e do komunikacji z U偶ytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalno艣ci medi贸w spo艂eczno艣ciowych.
 • rozlicze艅 finansowych i sprawozdawczo艣ci rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie jest nam niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawneg
 • weryfikacji to偶samo艣ci Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie i formularzu zg艂oszeniowym, jako 鈥瀂g艂aszaj膮cy鈥) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszcze艅, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowi膮zuj膮ce terminy przedawnienia roszcze艅 (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 • Do rozwa偶enia z艂o偶onej przez Pa艅stwa aplikacji dla cel贸w ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, dzia艂aj膮c na podstawie Pa艅stwa zgody, czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Pa艅stwa dane zawarte w CV i li艣cie motywacyjnym.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane jakie b臋dziemy przetwarza膰 to: imi臋 (imiona), nazwisko, data urodzenia, p艂e膰, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, a w niekt贸rych przypadkach nr dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku przedsi臋biorcy: NIP i firm臋. Inne dane, je偶eli ich zebranie jest niezb臋dne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie powy偶szych danych, jest dobrowolne, jednak偶e jest warunkiem zawarcia umowy z MORE SPORT oraz zawarcia umowy ubezpieczenia na Pa艅stwa rzecz.

Czyje dane przetwarzamy i sk膮d one pochodz膮?

Dane osobowe s膮 pozyskiwane bezpo艣rednio od Pa艅stwa w trakcie nawi膮zywania kontaktu i dokonywania rezerwacji us艂ugi. W przypadku, gdy rezerwacja nie by艂a dokonywana osobi艣cie, zosta艂y one pozyskane od osoby dokonuj膮cej rezerwacji us艂ugi na Pa艅stwa rzecz. Dane te mog艂y zosta膰 pozyskane r贸wnie偶 w inny spos贸b np: przez podanie Pa艅stwa danych, jako osob do kontaktu w razie wypadku, czy poprzez portale internetowe.

Komu udost臋pniamy Pa艅stwa dane osobowe?

Pa艅stwa dane b臋d膮 udost臋pniane w minimalnym, niezb臋dnym dla realizacji um贸w i wymog贸w prawnych zakresie innym odbiorcom tj: podmiotom zewn臋trznym wspieraj膮cym nasz膮 dzia艂alno艣膰 (np. zewn臋trzna ksi臋gowo艣膰 czy te偶 dostawca us艂ugi poczty elektronicznej), ubezpieczycielom, przewo藕nikom, podwykonawcom i partnerom biznesowym oraz agentom i organizatorom turystycznym, podmiotom finansowym, podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 w zakresie us艂ug turystycznych zwi膮zan膮 z zakwaterowaniem i us艂ugami gastronomicznymi, w zakresie sprzeda偶y us艂ug transportu r贸偶nymi 艣rodkami lokomocji. Dane osobowe mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy oraz innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa.

Czy dane b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Pa艅stwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) czyli do tzw. pa艅stw trzecich. Jednak w zwi膮zku z korzystaniem w naszej dzia艂alno艣ci z us艂ug Google i zgodnie z publikowan膮 przez t臋 firm臋 Polityk膮 prywatno艣ci, mo偶e doj艣膰 do transferu Pa艅stwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych w ich Polityce prywatno艣ci oraz w ramach przyj臋tych przez ni膮 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa.

Jak d艂ugo przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe?

 • Je艣li dane dotycz膮 zawartej z MORE SPORT umowy, to nie kr贸cej ni偶 przez okres niezb臋dny do zrealizowania umowy, wykonania obowi膮zk贸w sprawozdawczo艣ci rachunkowej oraz przedawnienia roszcze艅 mog膮cych wynika膰 z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy)
 • Gdy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, to, jedynie na podstawie Pa艅stwa zgody i przechowujemy do momentu cofni臋cia zgody.
 • Najd艂u偶ej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy r贸wnie偶 dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawc贸w i kontrahent贸w dla cel贸w bie偶膮cego zamawiania towar贸w i us艂ug.

Jakie przys艂uguj膮 prawa w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych?

Prawa, jakie przys艂uguj膮 ka偶dej osobie, to:

 • prawo 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporz膮dzenia RODO) i ich sprostowania (art. 16 Rozporz膮dzenia RODO),
 • prawo do usuni臋cia (art. 17 Rozporz膮dzenia RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporz膮dzenia RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 Rozporz膮dzenia RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporz膮dzenia RODO). Je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie Pa艅stwa zgody maj膮 Pa艅stwo
 • prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie Pa艅stwa zgody.

Jak chronimy Twoje dane?

Zapewniamy odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych osobowych udost臋pnionych przez u偶ytkownik贸w serwisu internetowego i apliakcji mobilnych, w szczeg贸lno艣ci uniemo偶liwiaj膮ce dost臋p do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepis贸w prawa, zapobiegaj膮ce utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Czy dane podlegaj膮 automatyzacji i profilowaniu?

Pa艅stwa dane nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Pa艅stwa ewentualnych preferencji.