Polityka prywatności

MORE SPORT dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym, publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o uczestnikach wyjazdów organizowanych przez MORE SPORT. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Prywatność, poufność i bezpieczeństwo Państwa danych są dla nas bardzo ważne. Dlatego chronimy je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność, rzetelność i prawdziwość. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MORE SPORT Magdalena Sutkowska-Zagała z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zawiszy Czarnego 5R, 44-100 Gliwice, wpisaną do Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 808.

Jak się z nami kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.zagala@moresport.pl

W jakim celu zbieramy dane osobowe i na jakiej podstawie?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • nawiązania kontaktu przed zawarciem umowy ((podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), Odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez e-mail wskazany na stronie internetowej. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko i adres e-mail.
 • obsługi rezerwacji – przetwarzamy wtedy Państwa dane przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej. Działamy wtedy w oparciu o Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodę przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej
 • funkcjonalności naszej strony internetowej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas Państwa dane niezbędne do przygotowania dla Państwa umowy.
 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesówadministratora danych tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Jeśli wspominany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms – działamy zawsze na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • prowadzimy stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy i w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego, przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawneg
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie i formularzu zgłoszeniowym, jako „Zgłaszający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 • Do rozważenia złożonej przez Państwa aplikacji dla celów ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, działając na podstawie Państwa zgody, czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i liście motywacyjnym.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, a w niektórych przypadkach nr dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku przedsiębiorcy: NIP i firmę. Inne dane, jeżeli ich zebranie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie powyższych danych, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy z MORE SPORT oraz zawarcia umowy ubezpieczenia na Państwa rzecz.

Czyje dane przetwarzamy i skąd one pochodzą?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w trakcie nawiązywania kontaktu i dokonywania rezerwacji usługi. W przypadku, gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście, zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usługi na Państwa rzecz. Dane te mogły zostać pozyskane również w inny sposób np: przez podanie Państwa danych, jako osob do kontaktu w razie wypadku, czy poprzez portale internetowe.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji umów i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj: podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca usługi poczty elektronicznej), ubezpieczycielom, przewoźnikom, podwykonawcom i partnerom biznesowym oraz agentom i organizatorom turystycznym, podmiotom finansowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie usług turystycznych związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w zakresie sprzedaży usług transportu różnymi środkami lokomocji. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy oraz innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) czyli do tzw. państw trzecich. Jednak w związku z korzystaniem w naszej działalności z usług Google i zgodnie z publikowaną przez tę firmę Polityką prywatności, może dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych w ich Polityce prywatności oraz w ramach przyjętych przez nią środków bezpieczeństwa.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • Jeśli dane dotyczą zawartej z MORE SPORT umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy)
 • Gdy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, to, jedynie na podstawie Państwa zgody i przechowujemy do momentu cofnięcia zgody.
 • Najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Prawa, jakie przysługują każdej osobie, to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO) i ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO),
 • prawo do usunięcia (art. 17 Rozporządzenia RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 Rozporządzenia RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody mają Państwo
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Jak chronimy Twoje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego i apliakcji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Czy dane podlegają automatyzacji i profilowaniu?

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Państwa ewentualnych preferencji.